Správne konanie - výklad zákona s príkladmi praktickej aplikácie

Cieľom vzdelávacieho programu je sprostredkovať účastníkom výklad právnych noriem v oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti orgánov verejnej správy s príkladmi praktickej aplikácie.


Rozsah kurzu
8 vyučovacích hodín
Najbližší termín

Pre koho je kurz určený

Osoby, ktoré potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti správneho konania.

Obsahové zameranie

Všeobecne o zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • vzťah správneho poriadku k osobitným zákonom
 • pôsobnosť správneho poriadku
 • zásady správneho konania

Príprava rozhodnutia v správnom konaní

 •  účastníci správneho konania
 • zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
 • priebeh konania

Rozhodnutie v správnom konaní

 • rozhodnutie a jeho náležitosti
 • lehoty pre rozhodnutie
 • doručovanie
 • oznámenie rozhodnutia
 • platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

Rozsah kurzu

 •  8 vyučovacích hodín  (1 hodina = 45 minút), 1 deň.

 Použité metódy

 • Princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe.
 • Skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca.
 • Analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie.
 • Sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky.
 • Modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí.
 • Autodiagnostika formou dotazníkov.
 • Práca s videokamerou pre diagnostické účely.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.

Tréneri

 • Profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov.

Kontakt

 Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk

108,00 EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov