Ochrana osobných údajov

Cieľom školenia je sprostredkovať účastníkom informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež na aké zmeny sa treba pripraviť podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu.


Rozsah kurzu
8 vyučovacích hodín
Najbližší termín

 Pre koho je kurz určený

 • právnické a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie,
 • záujemcovia o získanie oprávnenia na výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti právnej úpravy ochrany osobných údajov.

Obsahové zameranie programu

 • Úvod do ochrany osobných údajov (právo na ochranu osobných údajov a súkromie, predmet a pôsobnosť zákona)
 • Osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov a vymedzenie ďalších pojmov
 • Základné pravidlá pri spracúvaní osobných údajov (osoby v procese spracúvania, účel spracúvania, právnych základ spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov)
 • Prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, subdodávateľ a ich vzájomný vzťah
 • Práva, povinnosti a zodpovednosť v jednotlivých fázach pri spracúvaní osobných údajov (príprava na spracúvanie, začatie spracúvania, priebeh spracúvania a ukončenie spracúvania osobných údajov)
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Poučenie oprávnenej osoby
 • Zodpovedná osoba a skúška na Úrade na ochranu osobných údajov SR
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov osobných údajov
 • Práva dotknutých osôb (aké práva zo zákona vyplývajú a ako si môžem sám chrániť svoje osobné údaje)
 • Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kontrola a konanie o ochrane osobných údajov
 • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
 • Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 • Diskusia

Rozsah programu

 • 8 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), 1 deň.

 Použité metódy

 • Princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe.
 • Skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca.
 • Analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie.
 • Sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky.
 • Modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí.
 • Autodiagnostika formou dotazníkov.
 • Práca s videokamerou pre diagnostické účely.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.

Tréneri

 • Program vedie lektor - konzultant a expert v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk

 

 

 

 

cena na vyžiadanie


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov