Projektové partnerstvo

Projektové partnerstvoSpolu dokážeme viac

Komplexné poradenské služby pri návrhu, príprave, tvorbe a spracovaní projektového zámeru až po jeho realizáciu, finančný manažment a controlling, evaluáciu a monitoring.

Ponúkame Vám rozsiahle praktické skúsenosti nášho kvalifikovaného tímu projektových manažérov v oblastiach:

 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Zvyšovanie zamestnateľnosti
 • Podpora flexibility pracovnej sily
 • Celoživotné vzdelávanie
 • Sociálna inklúzia

Ponuka projektového partnerstva

Príprava a spracovanie projektov

 • Analýza potrieb klienta
 • Spracovanie projektovej štúdie
 • Vypracovanie žiadosti o grant a súvisiacich dokumentov v zmysle príslušnej grantovej schémy

Realizácia aktivít projektu

 • Realizácia vzdelávacích a poradenských aktivít ako subdodávok v rámci projektu

Administrácia projektov

 • Usmernenie klienta v oblasti administratívnych úkonov súvisiacich s realizáciou projektu

Finančný manažment projektov

 • Poradenstvo v otázkach finančného manažmentu
 • Kompletné spracovanie žiadostí o platbu

Manažment projektov

 • Poradenský servis súvisiaci s riadením a implementáciou schválených projektov v praxi
 • Dohľad a koordinácia činností pri realizácii
 • Monitoring, spracovanie monitorovacích správ

Vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu

 • Tvorba a riadenie projektov
 • Finančný manažment projektov
 • Monitoring a evaluácia projektov
 • Eliminácia rizík v projektovom manažmente

 

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop